PORTOFOLIU DE SERVICII

Pentru a exista încredere în raportarea financiară, este primordial să se creeze încredere în activitatea de audit. Metodologia noastră de audit este elaborată să se concentreze asupra riscurilor care ar putea avea un impact semnificativ asupra situațiilor financiare şi este concepută astfel încat să respecte integral prevederile standardelor internaţionale în domeniul auditului şi serviciilor conexe.

În mediul de afaceri actual, serviciile de audit şi servicii conexe oferite de specialiştii noştri oferă o asigurare asupra informaţiilor dintr-o gamă largă de domenii, într-un interval de timp scurt şi într-un format specific. Clienţii noştri se bazează pe noi pentru a le raporta corect asupra situaţiilor financiare şi a le oferi, după caz, o consultanţă eficientă pentru afacerile pe care aceştia le desfășoară.
Abordarea noastră se bazează pe o atenţie sporită acordată controlului intern şi riscurilor de fraudă și eroare, pe teste de fond, pe proceduri analitice aplicabile diverselor domenii şi ne permite să transformăm informaţiile obținute în cunoştinţe pe care clienţii noştri le pot utiliza pentru a-și gestiona mai bine riscurile și a optimiza eficienţa activităților desfășurate.

Prin auditul financiar realizat asigurăm îndeplinirea următoarelor obiective:

 • exprimarea unei opinii privind măsura în care situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare a societății și a performanțelor financiare și fluxurilor de trezoreie pentru exercițiul financiar auditat;
 • reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, profitului sau pierderii in situațiile financiare anuale individuala sau consolidate;
 • îmbunătățirea utilizării informației financiar – contabile;
 • aprecierea performanțelor și eficienței sistemelor de organizare, informare și control intern.

Serviciile furnizate de noi în domeniul auditului şi serviciilor conexe cuprind următoarele activități:

 • Auditul situaţiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu legislația românescă în domeniu (O.M.F.P. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare);
 • Auditul situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu legislația românescă în domeniu  (Reglementări contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene din cadrul O.M.F.P. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare);
 • Auditul situaţiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (I.F.R.S.);
 • Auditul situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (I.F.R.S.);
 • Auditul situaţiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu politici specifice de grup sau alte standarde internaționale de raportare;
 • Auditul situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu politici specifice de grup sau alte standarde internaționale de raportare;
 • Revizuirea situaţiilor financiare trimestriale, semestriale şi/sau anuale;
 • Auditul raportărilor financiare aferente  împrumuturilor nerambursabile, întocmite la cererea organismelor internationale finanţatoare;
 • Proceduri agreate privind informaţiile financiare (misiuni speciale de audit), etc.

 

Auditul intern ajută societățile să-și îndeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunatățește eficiența și eficacitatea sistemului de management, le îndrumă pentru a-și îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare.

Scopul nostru este de a îmbunatăți calitatea activităților desfășurate în cadrul societăților, promovând realizarea obiectivelor acestora prin verificarea organizării și exercitării controlului intern si a modului cum acesta și-a îndeplinit obiectivele în ceea ce privește:

 • securitatea activelor societății;
 • prevenirea şi detectarea erorilor și fraudelor;
 • minimizarea și eliminarea pierderilor;
 • calitatea informațiilor furnizate către management;
 • respectarea legislaţiei în vigoare;
 • respectarea politicilor, procedurilor și normelor interne adoptate de management;
 • optimizarea resurselor pe baza analizei riscurilor.

Auditul intern are rolul de a raporta managementului şi Consiliului de administraţie eventualele nonconformități depistate în urma desfăşurării misiunilor specifice de audit intern, făcând propuneri pentru a minimiza posibilele efecte negative sau a le elimina în totalitate, precum și de a consolida eficienţa şi eficacitatea activităților pe care societatea le desfășoară.

Serviciile nostre în domeniul auditului intern sunt flexibile și pot îmbrăca una din formele:

 • Organizarea şi efectuarea auditului intern la nivelul societății (servicii externalizate), în conformitate cu legislația românescă în domeniul auditului intern (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern şi Standardele de Audit Intern, etc.);
 • Elaborarea de proceduri de audit intern specifice societății;
 • Asistenţă în organizarea departamentului de audit intern propriu al societății;
 • Evaluarea și efectuarea de recomandări privind îmbunătățirea performanțelor activității de audit intern.

RAPORT TRANSPARENTA 2014

RAPORT TRANSPARENTA 2015

RAPORT TRANSPARENTA 2016

RAPORT TRANSPARENTA 2017

RAPORT TRANSPARENTA 2018

RAPORT TRANSPARENTA 2019

RAPORT TRANSPARENTA 2020
RAPORT TRANSPARENTA 2021